Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Zorg-Events net even anders

Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het event Zorg-Event ‘In verbinding’ gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Zorg-Events net even anders.  Deze staan hieronder vermeldt.

 

Artikel 1. Definities
1.1. “Organisatie”: Zorg-Events Net even anders statutair gevestigd te Gennep ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 864016281 tevens de (rechts)personen die namens haar zijn belast met de organisatie van het Zorg-Event.
1.2.  Zorg-Event is een door de Organisatie georganiseerde activiteit
1.3. “Bezoeker“: iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een door de Organisatie georganiseerd Event en iedere persoon die zich met een geldig toegangsbewijs toegang wenst te verschaffen tot een Event.
1.4. Locatie: het hoofdgebouw en de omgeving waar activiteiten afspelen die zijn georganiseerd door Zorg-Events net even anders, waaronder ook de parkeerplaatsen en routes.
1.5. “Toegangsbewijs” of “Toegangsbewijzen”: een door of namens de Organisatie verstrekt (digitaal) document waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot een specifiek aangeduid Event.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding en iedere overeenkomst die betrekking heeft op door de Organisatie te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. . Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het Event en op alle (nadere) overeenkomsten die de Bezoeker sluit met de Organisatie
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar (en op te slaan) via de website van Zorg-Events en liggen ter inzage bij de entree van het Event ‘In verbinding”.
2.4. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de Organisatie ontheffen haar van de nakomingplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
2.5. Indien een Bezoeker ook een Toegangsbewijs of Toegangsbewijzen voor derden bestelt, verklaart hij gemachtigd te zijn om namens die derden deze algemene voorwaarden te accepteren en die derden te zullen wijzen op toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3. Tickets
3.1. De overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker één of meer Toegangsbewijzen voor een Event bestelt/koopt van de Organisatie, dan wel door inlevering van een Toegangsbewijs door een persoon om zich toegang te verschaffen tot het Event.
3.2. De Organisatie verschaft aan de Bezoeker eenmalig het Toegangsbewijs per me-mail. De Bezoeker verklaart over deugdelijke middelen (zoals een printer) te beschikken om het Toegangsbewijs fysiek te kunnen tonen bij de ingang van het Evenement.
3.3. Een verstrekt Toegangsbewijs geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot het Event.
3.4. Alleen de houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste toont bij het Event krijgt toegang tot het Event. De Organisatie is niet gehouden (maar wel bevoegd) ten aanzien van Toegangsbewijzen nadere controle te verrichten of de houder daarvan ook de rechtmatige eigenaar is.
3.5. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de Organisatie. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs.

 

Artikel 4. Verbod doorverkoop
4.1. Het is de Bezoeker niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie, Toegangsbewijzen voor een Event (door) te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Onder commerciële doeleinden wordt verstaan iedere verkoop waarbij de verkoper een hoger bedrag voor de tickets ontvangt dan de Organisatie voor die tickets heeft vastgesteld. Indien in strijd met het voorgaande zou zijn gehandeld, is de Organisatie bevoegd een Toegangsbewijs ongeldig te verklaren zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van enig betaald bedrag.
4.2. Zonder schriftelijke toestemming van de Organisatie is het in geen enkel geval toegestaan om Toegangsbewijzen bij online en/of offline loterijen en/of deelacties uit te delen of te verloten.
4.3. Bij overtreding van dit artikel is de Organisatie gerechtigd om de koper van het Toegangsbewijs zoals in het voorgaande artikellid bedoeld, de toegang tot het Event te weigeren en om alle hieruit voortvloeiende schade op de Bezoeker te verhalen.

 

Artikel 5. Toegang tot het Evenement
5.1. Alleen een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs geeft toegang tot het Event.
5.2. De Bezoeker zal bij het bezoeken van het Event de aanwijzingen van de daar aanwezige medewerkers van de Organisatie opvolgen.
5.3. Bij of voor het betreden van het Terrein, op het Terrein en tevens tijdens het Event kan de Bezoeker worden gevisiteerd. De Bezoeker stemt uitdrukkelijk in met die mogelijke visitatie. Indien de Bezoeker daaraan geen medewerking zou verlenen, wordt aan de Bezoeker de toegang tot het Terrein ontzegd.
5.4. Toegang tot het Event is mogelijk vanaf de openingstijd tot de sluitingstijd. De tijden staan vermeld op het Toegangsbewijs en/of op de website van het Event.

5.5. De volgende zaken zijn niet toegestaan op het Event:

– glaswerk, scherpe voorwerpen, paraplu’s, (vuur-)wapens, laserpennen; verdovende middelen (drugs);
– huisdieren;

– grote voorwerpen (zoals bankstellen), confetti/partyploppers;
– kleding met discriminerende (zoals nationalistische en/of racistische), beledigende en/of bedreigende tekens of uitingen en tevens kleding met -tekens of clubuitingen (zoals voetbalshirts);
– professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur.
5.6. De Organisatie kan aangetroffen voorwerpen als bedoeld in artikel 5.9 in beslag (laten) nemen.

5.7. De organisatie volgt de wettelijke richtlijnen die worden gesteld door de Overheid op het gebied van COVID-19. Wanneer een bezoekers hier niet aan meewerkt of wilt voldoen, kan toegang worden geweigerd.

 

Artikel 6. Overige bepalingen
6.1. Tijdens het Event zijn toiletvoorzieningen aanwezig. Deze zijn gratis toegankelijk. De Bezoeker is verplicht die voorzieningen te gebruiken. Poepen of plassen op andere plaatsen dan in de toiletvoorzieningen, is ten strengste verboden.
6.2. Roken is verboden in alle binnen locaties/overdekte locaties van het Zorg-Event.
6.3. Het gooien van drank of het gooien van voorwerpen is verboden.
6.4. Het is verboden eigendommen van de Organisatie mee te nemen. Het wegnemen van eigendommen van de Organisatie wordt beschouwd als diefstal. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.
6.5. Het is de Bezoeker verboden om zich op een zodanige wijze te gedragen dat de orde op het Event wordt verstoord.
6.6. In geval van vernieling van eigendommen van de Organisatie of van derden op of rondom het Event, wordt aangifte gedaan bij de politie.
6.7. Het is verboden zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Organisatie goederen te verkopen op of rondom het Event voor, tijdens en na een Event.
6.8. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Organisatie is het verboden om voor, tijdens of na een Event op of in de nabijheid van het Event in de breedste zin van het woord reclame te maken. Dit verbod ziet onder meer op het maken van reclame voor andere evenementen of zaken. Iedere vorm van het maken van reclame (zoals door flyers of stickers te verspreiden, posters op te hangen of Bezoekers aan te spreken) is verboden. Er wordt een boete van ten minste € 1.000, – opgelegd aan de Bezoekers (en/of personen) die in strijd met deze bepalingen handelen of daartoe opdracht hebben gegeven en/of de organisatie van het betreffende evenement waarvoor reclame wordt gemaakt.
6.9. Het is voor de Bezoeker die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft niet toegestaan om alcoholische dranken te kopen, bij zich te dragen, te drinken en/of te proberen om alcoholische drank te bemachtigen. Organisatie heeft het recht om de Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het Terrein zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.

6.10. Het is de Bezoeker, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan om alcoholische drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. Organisatie heeft het recht om de Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het Terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.

 

Artikel 7. Media en media-apparatuur
7.1. Tijdens het Evenement kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie. De Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het Event beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus ook mogelijk van de Bezoeker) van het Event en dat deze worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.
7.2. Het is de Bezoeker toegestaan om tijdens het Event fotoapparatuur bedoeld voor consumenten op het Event mee te nemen en hier gebruik van te maken. Onder fotoapparatuur bedoeld voor consumenten wordt verstaan: digitale compact-camera’s (met een normale en vaste lens), telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen. Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur of accessoires (zoals een (uitschuifbaar) statief; waaronder bijvoorbeeld ook wordt verstaan een GoPro Telescoping-Pole) mee te nemen. Ook het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Of sprake is van de in dit artikel bedoelde niet toegestane apparatuur, is uitsluitend ter beoordeling van de Organisatie. Als u twijfelt of de fotoapparatuur die u wilt meenemen is toegestaan, neem dan voorafgaand aan het Evenement per e-mail contact op de Organisatie.
7.3. In geval van gebruik door een Bezoeker van de in artikel 7.2 genoemde en niet-toegestane apparatuur op het Event, is de Organisatie bevoegd:
1. a) de apparatuur tijdelijk in bewaring te nemen, tot (naar de keuze van de Organisatie):
1. het Event is afgelopen; of
2. door de Bezoeker is aangetoond dat alle opnamen en mogelijke kopieën daarvan zijn gewist; of
3. een nader te bepalen moment indien de Organisatie daar redelijke gronden voor heeft;
2. b) de Bezoeker die in strijd met artikel 7.2 handelt, te verwijderen van het Terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.
7.4. Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven foto- of filmopnamen van een Event willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige accreditatie van de Organisatie.
7.5. Nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters, andere drukwerken en/of digitale uitingen van de Organisatie of het Evenement is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie verboden.
7.6. De Organisatie is bevoegd om te inspecteren of in strijd met voornoemde artikelen is gehandeld en is tevens bevoegd mogelijk registraties in te beslag te nemen en/ of te vernietigen.

 

 Artikel 8.Overmacht

8.1. In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het Event te annuleren of te organiseren op een andere datum.

8.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan zoals; ziekte of terugtrekking van een workshop, wijzigingen van het programma of andere overmacht situaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc.

8.3. Als het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd, zal de Organisatie het aankoopbedrag van het Toegangsbewijs vergoeden. De Bezoeker kan ten opzichte van de Organisatie geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Er wordt pas tot restitutie overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker aan de Organisatie.

8.4. In tegenstelling tot artikel 8.3. is de Organisatie niet verplicht om tickets terug te betalen in situaties zoals annuleren door ziekte of terugtrekking van een artiest, wijzigingen van het programma of andere overmacht situaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc.

8.5. Zolang het evenement plaatsvindt, kunnen geen terugbetalingen worden gedaan.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. De Bezoeker is consument: De aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de Bezoeker te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is de Organisatie nimmer aansprakelijk.
9.2. De Bezoeker is een (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de Organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van de Organisatie. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert.
9.3. Het betreden van het Terrein en het bezoeken van het Event geschiedt geheel op eigen risico

9.5. Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het Toegangsbewijs geven geen recht op ongedaan making van de aankoop (door bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag.
9.6. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop workshopsgevers/ gastsprekers invulling geven aan hun bijdrage aan het Event.

 

Artikel 10. Ontbinding
10.1. De Organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de Bezoeker geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de bestelling van Toegangsbewijzen wordt geannuleerd. Aangeschafte kaarten zijn vanaf dat moment niet langer geldig. Bij het annuleren van een bestelling zal het volledige aankoopbedrag  worden terugbetaald aan de Bezoeker. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Als een bestelling wordt geannuleerd nadat aan de Bezoeker een Toegangsbewijs is uitgereikt, zal alleen tot terugbetaling van het aankoopbedrag worden overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker. Dit artikel is niet van toepassing wanneer artikel 9 van toepassing is.
10.2. Indien de Bezoeker in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de Bezoeker aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade. Het door de Bezoeker aan de Organisatie te vergoeden bedrag bedraagt minimaal €150,00, ook indien de daadwerkelijk door de Organisatie geleden schade lager zou zijn.

 

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1. De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers en van Bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 12. Slotbepalingen
12.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands

12.3. Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechten, ingeval van een overeenkomst met een Bezoeker zijnde consument, niet relatief bevoegd is, dan is de Bezoeker gerechtigd om binnen één maand nadat de Organisatie zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@zorg-events.nl

Versie 1, 07-06-2022